De usminkede tal – indvandrernes kriminalitet i Danmark

De fleste danskere som ikke bor et meget øde sted, vil formentlig have lagt mærke til at specielt personer som bor i Danmark, men som stammer fra Mellemøsten, ganske ofte gør sig bemærkede ved mange former for kriminalitet. Dette kan være både bandekriminalitet, narkotikahandel, vold, afpresning, voldtægt, drab, skatte- og momssvindel m.v.

Nyhedsmediernes håndtering af indvandrerkriminalitet
Ovenstående indtryk får man på trods af, at de personer der styrer alle massemedier i Danmark gør sig meget store anstrengelser for at skjule indvandrernes høje kriminalitet. “Befolkningen kan ikke håndtere sandheden” lader til at være de antidanske mediemogulers vigtigste motto. Massemediernes hemmeligholdelses-projekt kan enhver se, når der i det daglige rapporteres om kriminalitet hvor en eller flere personer er anholdte eller fængslede. De anholdte eller fængsledes etnicitet nævnes praktisk taget aldrig. Kun når der er tale om eftersøgte, offentliggøres der undtagelsesvis et signalement hvoraf det fremgår om forbryderen er f.eks. mellemøstlig, afrikansk eller europæisk af udseende.

Massemediernes konsekvente hemmeligholdelse af kriminelles etnicitet kan kun skyldes
mediemogulernes ønske om i ekstrem grad at manipulere med den offentlige mening i Danmark. Dette gøres formentlig med den hensigt at skabe mere kultur- og racefremmed indvandring. Hvis man konsekvent hemmeligholder de fleste negative effekter af et fænomen (den ikke-europæiske indvandring) vil befolkningen ikke få kendskab til disse konsekvenser og befolkningen vil således ikke kunne danne sig noget der bare ligner en objektiv mening om fænomenet. Følgelig vil befolkningen som helhed blive ved med at stemme på multi-kulti partierne. Den overproportionale kriminalitet som specielt de muslimske indvandrere lægger for dagen er naturligvis kun et negativt aspekt ved masseindvandringen som nedprioriteres. Andre aspekter er den demografiske udvikling, parasitær livsførelse, chikane af danskere m.v.
Informationen af befolkningen bliver ikke bedre af at politiet bruger præcis den samme hemmeligholdelses-politik i deres døgnrapporter, dvs. anholdtes etnicitet skjules konsekvent og man giver kun et signalement af folk som er eftersøgte.

Når massemedierne undtagelsesvis i en lille artikel langt inde i en avis eller i en artikel der hurtigt forsvinder fra en hjemmeside, offentliggør en etnisk opdelt kriminalstatistik, er det normalt nogle særlige statistiker hvor indvandreres og efterkommeres relative kriminalitet er jongleret nedad i forhold til de reelle tal. Disse statistiker fremstilles af Danmarks Statistik og i stedet for at offentliggøre at indvandrere fx står bag 25% af alle drab, dividerer man tallene med en faktor for at “korrigere” for de kriminelles “sociale baggrund”, hvilket naturligvis giver et forvrænget billede af virkeligheden. Vi vil beskrive det urimelige i denne fremgangsmåde senere. Kort fortalt kan vi dog sige at hvis en person vælger ikke at tage en uddannelse eller er på bistandshjælp fordi han helst vil være kriminel, skal man naturligvis ikke korrigere statistikken nedaf på den baggrund.

Endvidere er det værd at bemærke at massemedierne overhoved ikke beskæftiger sig med kriminalitetsudviklingen over længere tid. Derved skjuler man fra befolkningen, at der er sket en meget voldsom vækst i de fleste former for kriminalitet i Danmark gennem de sidste 30 år [1].
Hvis befolkningen fik dette at vide, kunne det være at nogle ville gøre sig nogen tanker om hvorfor fx voldskriminaliteten er blevet 4-doblet fra 1975 til 2005.
Når medierne nævner noget om kriminalitetsudviklingen er det normalt kun fra det ene år til det andet, hvilket er intetsigende. Man kan jo ikke sådan offentliggøre data, der kunne få befolkningen til at få en negativ holdning til masseindvandringen, lader til at være bagtanken.

Lad os nu komme til artiklens fokusområde, nemlig de kriminalstatistiske tal som ikke er “korrigeret” nedaf p.g.a. nogle af gruppernes alderssammensætning eller personernes sociale baggrund.

Domfældelser i 2010
Et kig på Danmarks Statistiks tal viser ting som vi hidtil aldrig har hørt mainstreammedierne omtale. Såsom at indvandrere og deres efterkommere står for mere end halvdelen af alle voldtægtsdomme i Danmark. At samme gruppe står for 25 % af drabsdommene, 37 % af dommene for drabsforsøg og 22 % af narkodommene. MEN indvandrere og efterkommere udgør kun 10 % af befolkningen [3].

Den interesserede borger kan se på tallene nedenfor.

Tabellen viser den procentvise fordeling mellem “personer med dansk oprindelse” og indvandrere og “efterkommere” i forhold til domfældelser i 2010.

Dømt for Indvandrere & “efterkommere”
% af alle domme
“Personer med dansk oprindelse”
% af alle domme
Ulovligt erhverv m.v. 62,50 37,50
Voldtægt 51,52 48,48
Forbrydelser i familieforhold 50,00 50,00
Homosek. sæd.forbr. i øvrigt 42,86 57,14
Røveri 37,28 62,72
Forsøg på manddrab 37,04 62,96
Afpresning og åger 32,69 67,31
Falsk forklaring i øvrigt 31,72 68,28
Forbr. mod off. myndighed m.v. 30,27 69,73
Berig.forbr. og formuekrænk. 30,00 70,00
Freds- og ærekrænkelser 27,25 72,75
Skatte- og afgiftslove m.v. 26,64 73,36
Dokumentfalsk 25,87 74,13
Forbr. vedr. penge og bevismat. 25,71 74,39
Uagtsomt hæleri 25,64 74,36
Falsk forklaring for retten 25,00 75,00
Butikstyverier m.v. 24,75 75,25
Andre straffelovsforbrydelser ialt 24,74 75,26
Manddrab 24,56 75,44
Indbrud i villaer, lejligheder mv 24,36 75,64
Sundheds- og sociallove 23,52 76,48
Vold o.l. mod off. myndighed 23,51 76,49
Love vedr. arb. transport m.v. 23,70 76,30
Alvorligere vold 22,70 77,30
Trusler 22,66 77,34
Smugling m.v. af narkotika 22,50 77,50
Tyv./brugstyv. af cykel 22,40 77,60
Forbr. mod den pers. frihed 22,33 77,77
Hæleri 22,16 78,84
Voldsforbrydelser ialt 22,11 77,89
Ejendomsforbrydelser ialt 21,83 78,17
Straffelov ialt 21,83 78,17
Simpel vold 21,64 78,36
Checkbedrageri 21,43 78,57
Love vedr. spil, bev., næring 21,42 78,58
Forbr. mod liv og legeme 21,26 78,74
Love vedr. forsvaret og lign. 21,01 78,99
Lov om euforiserende stoffer 20,94 79,06
Bedrageri 20,75 79,25
Indbrud i bank, forretn. m.v 20,35 79,65
Uagtsomt manddrab/legemsbesk 20,00 80,00
Færdselsuheld, uspecificeret 20,00 80,00
Andre tyverier 19,81 80,19
Almenskadelige forbr. m.v 19,73 80,27
Tyveri fra bil, båd m.v. 19,18 80,82
Særlove ialt 17,93 82,07
Blufærdighedskr. v/beføling 17,50 82,50
Våbenloven 17,45 82,55
Uagts. manddr. m.v. v/færd.uheld 16,90 83,10
Selskabs- og firmalovg. m.v. 16,87 83,13
Tyv./brugstyv. af andet 16,86 83,14
Brandstiftelse 16,58 83,42
Ulovlig omgang med hittegods 16,52 83,48
Dokumentfalsk med check 16,36 83,64
Sædelighedsforbrydelser ialt 16,18 83,82
Tyv/brugstyv. af knallert 15,97 84,03
Mandatsvig 15,38 84,62
Andre strafferetlige særlove 15,37 84,63
Færdselslovovertræd. i øvrigt 14,60 85,40
Salg af narkotika m.v. 14,45 85,55
Grov skattesvig 14,10 85,90
Færdselslov ialt 14,03 85,97
Blufærdighedskr. v/blotteri 13,85 86,15
Hærværk 12,83 87,17
Blodskam m.v. 12,82 87,18
Indbrud i fritidshuse, garager mv 12,82 87,18
Heterosek. sæd.f. børn u. 12 år 12,70 87,30
Særlig alvorlig vold 12,50 87,50
Blufærdighedskr. i øvrigt 11,86 88,14
Tilhold 11,67 88,33
Mangler ved køretøj 11,49 88,51
Utugt m.v. 9,85 90,15
Spiritus- og promillekørsel 9,61 90,39
Færdselsuheld med spiritus 9,47 90,53
Heterosek. sæd.forbr. i øvrigt 8,65 91,35
Love vedr. off. forsyninger 8,09 91,91
Underslæb 7,79 82,21
Forbr. i off. tjeneste 7,14 92,86
Love vedr. dyr, jagt m.v. 7,02 92,98
Miljølove 6,96 93,04
Skyldnersvig 6,90 93,10
Bygge- og boliglove 5,88 93,12
Opløb/forstyr. af off. orden 4,76 95,24
Homosek. sæd.f. børn u. 12 år 0,00 100,00
Vold mod sagesløs 0,00 100,00
Særlovgivning i øvrigt 0,00 100,00

Ovenstående tabel er dannet ud fra Statistikbankens data vedr. domfældelser i 2010 [2].
Vi har ikke manipuleret med tallene for at “standardisere” for forbrydernes sociale baggrund eller alder. Man kan argumentere for at justere den slags statistiker hvis en eller flere grupper i statistikken har en meget anderledes alderssammensætning end andre grupper, da børn ikke dømmes for kriminalitet og da ældre begår mindre kriminalitet end yngre. Da der imidlertid har været en massiv indvandring til Danmark siden 60’erne og da der således også er mange både meget unge og ældre indvandrertyper, ser vi på dette sted ingen grund til at ændre ved tallene.

I øvrigt virker det mest ærligt at offentliggøre de reelle tal.

“Standardisering for social baggrund”
M.h.t. at “standardisere” tabellen for de kriminelles “sociale baggrund”, som Danmarks Statistik gør i utallige udmeldinger om emnet, må vi betragte dette som at føre befolkningen bag lyset med henblik på at få indvandrenes og efterkommernes tal til at se bedre ud. At korrigere for social baggrund vil sige at hvis en given gruppe (fx indvandrere) har en given social profil (fx med x % uden erhvervsuddannelse, y % på bistandshjælp, z% under et vist indtægtsniveau m.v.), så ser man på hvor meget højere kriminalitet der ville være i en referencegruppe med samme sociale profil. Hvis denne referencegruppe så har et kriminalitetsniveau der er fx 1,42 gange højere end gennemsnitsbefolkningens, dividerer man kriminalitetstallet for den givne gruppe med 1,42 og man får dermed et lavere tal.

At denne fremgangsmåde er urimelig skyldes fremfor alt at formålet med at udarbejde en kriminalstatistik opdelt efter indvandringsstatus, må være at måle den belastning folk fra disse grupper udgør for samfundet. At en person har valgt ikke at få en uddannelse, ikke at tage et arbejde eller lignende fordi han hellere vil være kriminel er sagen uvedkommende og det er ikke noget man bør “korrigere” for. At en person pga sin hjernes struktur eller pga sin kultur sandsynligvis vil være mere tilbøjelig til at forblive uden uddannelse og samtidig sandsynligvis vil begå mere vold, er ikke et forhold der gør at man bør ændre en statistik. De ærlige, ukorrigerede tal er mest sigende.

Hvem er “efterkommere” hos Danmarks Statistik?

Hvis man nu tror at Danmarks Statistiks tal giver et helt retvisende billede af indvandrere og efterkommeres kriminalitet, tror man desværre galt. Fordi DS har en definition på “efterkommere” der afviger meget fra almindelige danskeres måde at bruge dette ord på. Populært sagt tælles kun indvandreres børn med som efterkommere, mens deres børnebørn typisk regnes som “personer med dansk oprindelse”. Dette medfører at reelle efterkommere af indvandrere misvisende klassificeres som “personer med dansk oprindelse”. Man kan se definitionerne nedenfor.

(Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2011 [4])

Hvis blot en af en persons forældre er født i Danmark og har dansk statsborgerskab regnes personen altså som “person med dansk oprindelse”.

Dette betyder at alle 3., 4. og 5. generationsindvandrere klassificeres som danskere og det er nærliggende at antage at en del indvandrertyper i kriminalstatistikken således, ganske misvisende, er klassificeret som danskere.

Konklusion
Vi kan afslutningsvis konstatere at den belastning som indvandrertyperne udgør for samfundet med deres kriminalitet er meget stor og at mainstreammedierne aldrig har brugt meget tid eller plads på at beskrive dette forhold.

Det er vigtigt at pointere at det i allerhøjeste grad er såkaldt “ikke-vestlige” indvandrere og efterkommere der står bag langt størstedelen af indvandrenes og efterkommernes kriminalitet.

(Kilde: Danmarks Statistik: Indvandrere i Danmark 2011 [4])
Det er således ikke vor hensigt at beskylde indvandrere fra Nord- og Vesteuropa for at være overdrevent kriminelle, det er der ikke grundlag for. Vi vil i en anden artikel sætte fokus på hvor de kriminelle indvandrere kommer fra.

Kilder:
[1] http://dk.altermedia.info/crime/voldskriminalitet-i-danmark-mere-end-4-doblet-pa-30-ar_290.html
[2] http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
[3] http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024
[4] http://www.dst.dk/pukora/epub/upload/16209/indv.pdf