Når demokrati trues af idioti

Uegnede folkevalgte er i tiden den største trussel mod demokratiet.

Før borgerne får taget sig sammen til at gøre det parlamentariske ansvar gældende over for folkevalgte, der ikke kan varetage de samfundsmæssige interesser på forsvarlig vis, vil vi til stadighed se et politisk cirkus finansieret af skatteborgerne. De politiske partier udspringer af efterhånden sekteriske foreninger, hvor et ikke-repræsentativt udsnit af danske borgere opstiller kandidater til politiske poster.

Borgerne bibringes den opfattelse, at når en person opstilles, er det ensbetydende med egnethed. Problemet er blot, at der ikke kan konstateres dokumenteret egnethed hos ret mange opstillede, hvorved der overlades pladser til udslidte “partisoldater”. Folkestyret må forlange klar dokumentation for egnethed, således at uegnede kan fravælges. Folkestyret, dvs. borgerne, holdes mere eller mindre for nar for egne penge. Men det kan man jo ændre, hvis man beslutter sig herfor.

Dog fungere det danske demokrati under stadig indsnævrende rammer som medlemskabet af EU tydeligt viser og stadfæster

Onde tunger har påstået, at såfremt de oprindelige initiativtagere havde mulighed for at betragte udviklingsprocessen ville de blive forfærdet over dagens resultat. En udvikling baseret for meget på påstande og værdiladede opfattelser og for lidt på udsagn og faktuelle betragtninger.

At anse Europa-Parlamentet som et fremtidigt fjerde hus i det danske demokrati forekommer absurd set i lyset af, at den seneste demokratisering i Danmark fandt sted i 1953 med afskaffelse af Landstinget og indførelse af mulighed for folkeafstemning. Det var nok en bedre idé, at få det danske demokrati gjort effektivt før man forflygtiger det.

Borgernes hovedopgave i det repræsentative, indirekte demokrati er at vælge og kontrollere de valgte. For at personlige fantasier – historien har for mange eksempler herpå – nu ikke skal udvikle sig til ubekvemme samfundsmæssige bindinger for borgerne, er det i henseende til EU nødvendigt at gøre opmærksom på mindst følgende forhold.

Et EU med 27 nationer med manglende kulturel homogenitet i og mellem landenes vælgerbefolkninger giver ingen bæredygtig sammenhængskraft. Lægger man hertil diskussionen om Tyrkiets optagelse, er det ret indlysende, at vores valgte repræsentanter isolerer sig selv.

Det er fastslået indtil adskillige gange, at EU ikke er i besiddelse af den fornødne demokratiske legitimitet, idet store dele af EU-debatten foregår skjult for borgerne.

Der er de ting, der tales om, de ting, der ikke omtales, og de ting, der forties.

Man har udviklet et selvbeskæftigende bureaukrati, der undergraver demokrati-processerne i de enkelte lande. Lovgivningen i Danmark består årligt (2005) af ca. 230 direkte vedtagelser i Folketinget, ca. 100 direktiver fra EU til direkte indarbejdelse i dansk lovgivning og ca. 2500 – 3000 forordninger fra EU – uden om Folketinget – hvoraf hovedparten er gældende for Danmark.

EU-samarbejdet mangler politiske prioriteringer, der klargør, hvad man skal beskæftige sig, og hvad man helt klart ikke skal beskæftige sig med. At det politiske håndværk er udført i en alt for ringe kvalitet understreges af den kendsgerning, at det – set ud fra en magtdelingsopfattelse – i et utilstedeligt omfang har været overladt til EF-domstolen at klarlægge det forståelsesmæssige indhold af det traktatmæssige kludetæppe.

Det er derfor stærkt betænkeligt, at danske folkevalgte – det være sig tidligere statsministre eller ej – sælger ud af fribårne nordiske folkeforfatninger, hvilket blandt andet tilsidesætter det knæsatte princip om generationskontrakten.

Det er muligt, at EU forkæmperene har en personlig vision om EU’s omklamring af det danske demokrati, og at de i den forbindelse føler sig særlig udvalgt, men det er en vision uden mandat fra borgerne. Måske var det bedre at takke af.

Det enkleste her i tilværelsen er åbenbart at være agitator på vegne af andre. Du skal blot fremføre en lang række påstande og lade som om, der her er tale om absolutte sandheder uden accept af hvilke, man må anses fortabt. Det ville være en fordel, om de mange akademikere, der ikke evner at tænke tanker på andet end halvfabrikata niveau, kom ud af varmestuerne og stiftede bekendtskab med det virkelige liv.

EU-samarbejdet repræsenterer vor tids største forfatningskrænkende demokratibedrageri sat i værk af uegnede folkevalgte. Endvidere indgås der i EU’s navn og skjult for europas borgere traktater – med et indhold i klar modstrid med anerkendte anbefalinger – med en række lande, hvor følgevirkningerne er klart skadelige for sammenhængskraften i europas lande. I stedet fordrejet propaganda bør man beskæftige sig med faktuelle forhold, der er relevante for borgernes politiske dagsorden.

Det er aldeles overflødigt at give sig i kast med flere undersøgelser. Særkrav af forskellig art ligger fuldt dokumenteret. Kendsgerningerne er, at uegnede folkevalgte – borgerne uvidende – har gennemført en udlændingepolitik, hvis samfundsmæssige skadevirkninger viser sig med større og større tydelighed.

Glem al den snak om andre lande. Det er Danmark og dets borgere det drejer sig om med tilhørende historie, kultur og tradition. Sammenhængskraften i samfundet er allerede ødelagt, så anstrengelserne går reelt ud på at få den genetableret. Meget enkelt går det ud på at tilpasse sig danske forhold – eller rejse ud af landet. Udlændinge, der blot ser det som deres opgave at modarbejde, hvad danskerne har brugt generationer på at opbygge, har vi ikke brug for. Muslimer virker forudsætningsløse med hensyn til indpasningsevne i det danske demokrati, hvorfor man kun kan opfordre dem til at rejse til de lande, hvor samfunds-forholdene modsvarer deres forventninger.

Folket i almindelighed og DNF i særdeleshed er efterhånden godt trætte af det evindelige brokkeri med udgangspunkt i religionspåstande, der overhovedet ikke skal have råderum i vores samfund. Ved kommende valg må borgerne afregne parlamentarisk med uegnede folkevalgte, således at landets interesser fremover kan blive tilgodeset i overensstemmelse med borgernes ønsker.

Nyt folketing – Ny international strategi – NYT DANMARK