Opgør med Kommunismen

Vi lever for øjeblikket i en verden hvor næsten alt er vendt på hovedet. Et af nutidens store paradokser er at kommunismen og venstresocialismen er blevet synonymer for “det gode”. I virkeligheden er disse to ismer så menneske og folkefjendske som noget kan være. DNF vil med denne artikel redegøre for hvordan.

De forskellige former for kommunisme og venstresocialisme som har set dagens lys er tilsammen ansvarlige for drab på langt over 100 millioner mennesker. Hvad drab angår, overgår disse i bogstaveligste forstand alle politiske ismer lagt sammen. Af denne grund alene, burde der for lang tid siden have været et retsopgør med kommunismen. Da Mikhail Gorbatjov i 1985 lancerede Glasnost, var adskillige af de personer som havde ansvaret for, og som aktivt havde deltaget i drab på officerer, elite og storbønder i hele Østeuropa stadig i live. Der burde have været store demonstrationer foran de sovjetiske ambassader rundt om i Europa, politikere burde have forlangt en person som Lazar Kaganovich (død 1991) og andre udleveret til retsforfølgelse og så fremdeles. Et omfattende persongalleri fra NKVD og GRU som aktivt havde deltaget i disse massakrer, burde ligeledes være stillet for en international domstol. Intet af dette skete dog. Der er med stor sandsynlighed stadig mange af disse personer som går frit og ubekymret rundt. Kaganovich som var jøde, en meget stor del af disse gerningsmænd var jøder, (Enon Gershеvich Ieguda, chef for NKVD og arkitekt bag sovjets KZ lejre var jøde), var direkte ansvarlig for det ukrainske Holodomor. Man fremkaldte hungersnød i Ukraine i 1932-33 ved ganske enkelt at myrde og deportere alle storbønder i landet og konfiskere alle afgrøder. Årsag. Ukraine ville ikke være en del af USSR og var som landbrugsland helt selvforsynende.

Dette resulterede i at mellem 5 og 8 millioner ukrainere døde af sult. (Billede) I det hele taget var der mange jøder blandt kommunismens ivrigste fortalere og propagandister; selve kommunismen startede med jøden Karl Marx’ værker, og under den russiske revolution, hvor kommunisterne erobrede magten over Rusland med et kup, var mange af de førende personer bag kuppet jøder. Her skal nævnes Trotskij (Leo Davidovitj Bronstein), som anses som organisatoren bag bolsjevikkernes kup og som brutalt nedslagtede matroserne på fæstningen Kronstadt, da disse gjorde modstand mod bolsjevikkernes diktatur. Desuden var Sinovjev og Sverdlov begge jøder, som var hovedbagmændene bag den ”røde terror” mod civilbefolkningen i Rusland i årene 1918-19 efter mordet på Zarfamilien(1). Jøderne har traditionelt haft en interesse i at forhindre en opblomstring hos den hvide mands civilisationer, fordi dette ville forhindre jødernes egne ambitioner om magt og indflydelse i verden, idet de bruger deres tro som berettigelse for at være guds udvalgte folk, der har et særligt krav på magt og indflydelse i verden. Derfor udnytter jøderne også kommunisterne og de sorte til at udrette dette arbejde for dem, idet deres virksomhed baner vejen for ødelæggelsen af de hvide lande.

omk1

I resten af Østeuropa ”nøjedes” kommunisterne med at slå eliten i de forskellige lande ihjel, fra Baltikum til Bulgarien. Det drejede sig hovedsagligt om officerer, kunstnere og videnskabsmænd. Hvorfor kommunisterne slog intelligentsiaen ( uddannede borgere) i disse lande ihjel, er der flere grunde til, og det er her kommunismen virkelig træder i karakter som folkefjendtlig ideologi. Dette, feminismen, afskaffelsen af den private ejendomsret og den multietniske tanke. Der er ingen tvivl om, at når man kapper hovedet af de bedste i en given befolkning, så går mange generationers evolution tabt. Intelligens er resultatet af mange generationers forplantning. Som alt andet liv, bliver hver generation lidt bedre end den tidligere, når de bedste forplanter sig med de bedste. Dette er en naturlov som ikke står til at røre ved. Dette er blandt andet det som Algiz runen symboliserer, livets evige stræben efter højere bevidsthed og evner. Dette (~at de bedste hoveder måtte fjernes) var præcis hvad der skete i f.eks. Polen og de andre østbloklande under jerntæppet; de dygtige, de kloge, de arbejdsomme, som kunne risikere at begynde at tænke selvstændigt (hvilket ville udgøre en alvorlig fare for kommunismen) måtte skaffes af vejen. I Polen blev de bedste og dygtigste folk systematisk skaffet af vejen enten fysisk (myrdet) eller indirekte ved at forhindre deres karrieremuligheder, eller vej at sætte dem i fængsel som ”fjender af staten”. På denne måde kunne kommunisterne fastholde befolkningen på samme lave niveau; den laveste fællesnævner, som det er nødvendigt at trække folk ned på, for at kommunismen skal kunne bestå. Kommunisternes forståelse af ”lighed” er jo netop ikke at alle er lige gode, men at alle er lige dårlige, dvs. de bedste individer må skaffes af vejen for at kunne fastholde resten af befolkningen i stagnation og uvidenhed uden mulighed for nytænkning og videreudvikling. Og uden udvikling og oven i købet med tilbagegang og stagnation vil menneskeheden bevæge sig ned på et lavere udviklingstrin, og således vil mennesket under den evige kommunisme synke tilbage i de jordhuler, som det for længst burde have befriet sig fra og ernære sig som jægere og samlere.

Og kommunisternes propaganda over de fremskabelser og udviklinger, der skulle have foregået under kommunismen, og som blev brugt til at lokke unge mennesker i vesten til at tro på kommunismen som noget lige så effektivt som den vestlige civilisation, viser sig alt sammen at være løgn og fordrejninger for at skjule den kommunistiske ineffektivitet og tilbageståenhed. Da Stalin indviede ”verdens største traktorfabrik” i Stalingrad i 1930 skete som en stor triumf for den sovjetiske arbejder- og bondestat og blev brugt flittigt til at vinde tilhængere i vesten. Men fabrikken kunne udelukkende blive bygget, fordi Sovjetunionen importerede ingeniører og arkitekter fra USA, der ikke alene byggede fabrikken, men også satte sovjetterne ind i produktionen af traktorer. Fabrikken blev konstrueret af den tysk/amerikanske arkitekt Albert Kahn. Og stadigvæk, selvom kommunisterne fik alt serveret på et sølvfad, havde fabrikken store problemer med at opretholde en produktion, mest fordi arbejderne ikke ydede den fornødne indsats og havde den fornødne viden(2). Et andet eksempel er de statsejede sovjetiske kollektiv-landbrug, ”kolchoserne”, hvor bønderne skulle samarbejde om at dyrke jorden i ægte sovjet-idyl. Kendetegnende for effektiviteten af disse er, at de 4% af landbrugsjorden i Sovjet, der stadig var på private bønders hænder, stod for 30% af produktionen(3). Det var således de private bønder i det offentligt kontrollerede kommunistiske ”paradis”, som forhindrede en hungersnød. Men disse historier blev selvfølgelig dysset ned og fordrejet overfor de godtroende trosfæller i vesten. Og bliver det stadigvæk. Mange af de unge mennesker i dag, som er blevet indfanget af kommunismens løgne, er jo derfor manipulerede ofre for kommunismens sag. Men bagmændene er selvfølgelig med fuldt overlæg klar over deres handlinger.

Den hvide (~europide) menneskerace, med dens særegne karakteristik, som det har taget årtusinder at udvikle og som gør den unik overfor de andre menneskeracer, er ganske enkelt ikke egnet til kommunisme som samfundsform. Dette ved kommunisterne udmærket godt. Derfor er det nødvendigt først at udrydde den hvide menneskerace overalt hvor denne traditionelt har haft sit hjem og oprindelsessteder; Europa og den vestlige verden, førend muligheden er til stede for indførelse af kommunisme med deraf følgende stagnation og tilbagegang for den menneskelige udvikling. Måden, det skal forgå på, er dels vha. en massiv indvandring, nærmest en invasion af ikke-hvide racer fra primært Arabien og Afrika, men dels også vha. udbredelse af feminisme målrettet kun til hvide kvinder (med deraf faldende fødselstal for hvide børn). Desuden også ved at promovere raceblanding ved at bilde hvide mennesker ind at det er lige så naturligt at få at barn med en neger som med en hvid racefælle.

Den hvide race adskiller sig fra de andre på en række helt centrale punkter, der gør den unik blandt alle jordklodens menneskeracer; dens evne til innovation og iværksætteri (~teknologiske opfindelser), som den har udviklet, er resultatet af årtusinders kamp for at overleve under svære livsbetingelser, kulde og mangel på fødevarer, hvor kun de stærkeste overlevede og satte afkom i verden, som havde de bedste arveanlæg. Denne årtusindlange proces har givet den hvide race en særegen skaberkraft kombineret med en høj intelligens for at kunne klare sig igennem og finde udveje ud af svære situationer: Evnen til at skabe civilisationer med stringent opbyggede samfundssystemer med orden og fred, befriet fra den junglelov, som endnu hersker flere steder på jorden. Driften til at skabe og til at tænke både abstrakt og praktisk ligger, så at sige, i blodet hos alle hvide mennesker. Det er muligt at ikke alle hvide mennesker bliver opfindere eller kloge hoveder, men kraften ligger dem stadig i blodet og kan komme til udfoldelse hos senere generationer i slægten. Det er denne ”blodets kraft” der er i færd med at blive tilintetgjort via udskiftning af hvide mennesker med laverestående racer, ansporet af kommunisterne.

Kommunisternes erkendelse af at den hvide race ikke egner sig til kommunisme, fik bl.a. sovjetiske forskere til i 1920’erne at eksperimentere med at krydse aber og mennesker, for derigennem at skabe det ”perfekte menneske”. Perfekt i denne henseende betyder naturligvis perfekt egnet til kommunismen. Det er jo i grunden bemærkelsesværdigt, at kommunisterne selv erkender, at en krydsning mellem en abe og et menneske er bedre egnet til at leve i et kommunistisk samfund end et ”rigtigt” menneske. Men her er det vigtigt at huske på, at et sådant abe-menneske hybrid, med dets lavere intelligens og ringere evne til at bruge avancerede redskaber, faktisk ville opfylde de krav glimrende, som den diktatoriske statsmagt stiller til individet i et kommunistisk land; individet skal kunne forstå og udføre en ordre, men samtidig ikke være tilstrækkeligt intelligent til at kunne tænke selvstændigt, hvilket jo ville bringe kommunismen i fare. I 1928 fik lederen af eksperimentet, Ilja Ivanov, bygget sit helt eget forskningscenter, hvor det var meningen at dette perfekte ”sovjetmenneske” skulle fremavles, som ville have givet Sovjetunionen en hær af abe-mennesker som et billigt og let kontrollerbart våben i erobringen af verdensherredømmet. Ivanov eksperimenterede med at befrugte afrikanske kvinder med sæd fra orangutanger, ligesom han prøvede at befrugte tre chimpanse-hunner. Eksperimentet slog grundigt fejl, der kom aldrig abe-menneske krydsninger ud af det som perfekte kommunistiske undersåtter, forsøgsaberne døde og Ivanov blev forvist til Kasakhstan, hvor han senere endte sine dage(4).

omk2

De ganske få hvide mennesker, som rent faktisk er blevet lokket eller tilfangetaget af denne ikke-hvide ideologi ved navn kommunismen, er i færd med at begå det til dato største folkedrab i menneskehedens historie, idet de ca. 450 mio. tilbageværende hvide mennesker på jorden bevidst skal tilintetgøres som en forudsætning for at kunne indføre kommunismen. De særlige karakteristika for den hvide race, anført ovenfor, gør nemlig denne uforenelig med kommunismen og ude af stand til at leve under dette samfundssystem, ene og alene af den grund, at kommunismen forudsætter en række egenskaber hos individerne i et kommunistisk samfund, som ikke er opfyldt hos den hvide race. Af disse forudsætninger skal her nævnes; manglende evne til at tænke selvstændigt, manglende evne til innovation, nytænkning og arbejdsomhed, manglende drift i befolkningen efter at skabe velstand og opblomstring for de kommende generationer (sikring for eftertiden). Og selvfølgelig, for at nævne den vigtigste forudsætning for at kunne indføre kommunisme i et land; en gennemgående lav intelligens i befolkningen, idet en lav intelligens i en befolkning medfører de ovennævnte egenskaber som en naturlig konsekvens.
Derfor ser man, som en logisk følge af en kommunistisk magtovertagelse i et land, en systematisk bortskaffelse af de ”uønskede” individer, som ville kunne udgøre en fare for kommunismens eksistensgrundlag; de dygtige, de stærke, de driftige mennesker. De fremstående individer, kultur- og civilisationsskaberne, finder man i udpræget grad hos den hvide race. Det er derfor kommunisterne afskyr den hvide race som pesten og ønsker at fjerne den fra jordens overflade på vejen mod indførelse af kommunismen. For de hvide kultur- og civilisationsskabere er en direkte forhindring for indførelse af kommunisme. Dette er kommunisterne fuldt ud klar over og har taget konsekvensen af det.

Den lavere intelligens hos den negroide og mellemøstlige race, som er bliver beskrevet i en senere artikel; bliver derfor det våben, som kommunisterne må gøre brug af, for at omdanne Europas og de nuværende hvide landes civilisationer til kommunistiske områder som et led på vejen mod verdenskommunismen, idet kommunisterne promoverer frie grænser og dermed masseindvandring af laverestående racer fra primært Nordafrika/Mellemøsten og desuden reklamerer for raceblanding og særrettigheder for etniske minoriteter, der dermed gøres til herre over vores hvide lande for vores egne penge. Og de ultra-liberalistiske kapitalister hjælper kommunisterne i denne udvikling, idet kapitalisterne ser en fordel i at have sorte i landet, hvis’ arbejdskraft kan udnyttes bedre end de hvide menneskers, der er blevet for højtuddannede til at passe maskinerne i fabrikkerne. At de fleste negere så faktisk ender uden arbejde på bistandshjælp, se det er kapital-liberalisterne ligesom ligeglade med, da det jo ikke er dem der betaler bistandshjælp. Får blot én ud af 100 indvandrede negere fabriksarbejde i Danmark, er dette en gevinst for kapitalisterne, der jo er ligeglade med de fatale konsekvenser, det får for vores civilisation at lader sorte strømme til landet. En kapitalist har kun tanke for den maksimale profit og ikke for sit folks overlevelse og ve og vel. Derfor er ultrakapitalisterne med deres løgne om de frie markedskræfters naturligt gavnlige effekt for os alle lige så skadelig som kommunisternes målrettede befolkningsudskiftning.

Den politiske korrekthed, som holder de hvide befolkninger nede og forhindrer modstanden mod deres egen udryddelse via masseinvasionen fra de negroide områder, er blot et redskab i denne sammenhæng, førend selve våbenet tages i brug. Man ser i dag i lande som f.eks. Danmark hvordan befolkningen ikke yder modstand mod deres egen undergang af frygt for at blive hængt ud som racist, fremmedhader, intolerant osv. osv. Befolkningen lader sig kontrollere vha. angst for udstødelse. Et meget effektivt våben, som kommunisterne også brugte i Sovjet for at holde befolkningen nede og forhindre oprør. Ved at sætte sig på og erobre de vigtigste poster i samfundet for meningsdannelse (journalister, lærere, pædagoger osv.) har de røde formået at skabe et billede af socialismen som noget ”fornuftigt” og ”intellektuelt” (idet det jo hovedsageligt er de ”kloge” hoveder i samfundet, universitetsansatte osv., som promoverer socialismen). Dermed har kommunisterne formået at skabe en aura af intelligens omkring kommunismen; altså m.a.o. at man gælder som klog, god eller intellektuel hvis man har de socialistiske holdninger. Og således fungerer netop mekanismen med den politiske korrekthed og angsten; menigmand er bange for at gøre modstand mod masseindvandringen og multikulturalismen, idet han er bange for at blive stemplet som ”dum” af øvrigheden (~idet det jo mest er de ”kloge” og højtuddannede, som er kulturrelativister og ikke har noget imod indvandring). På denne måde forhindrer man via meget enkle metoder et folkeligt oprør mod ens egen udryddelse, ved at spilde på meget primitive strenge såsom angst for social stigmatisering og desuden skyldfølelse ved at påpege at det er synd for de sorte at de har det dårligere end os. Alt sammen led i kommunisternes nøje gennemtænkte plan til at tilintetgøre den hvide menneskerace.

For til de, der måtte mene, at kommunismen jo, trods alt, indeholder meget godt og også er mere menneskekærlig end eks. kapitalismen, der jo (efter sigende) reducerer mennesker til økonomiske slaver i penge-ræset, er der følgende påpegelse at gøre: Kommunismen har ikke på noget tidspunkt skabt noget, der blot tilnærmelsesvist kom i nærheden af de civilisationer, som den hvide mand har skabt, primært i de vestlige kulturkredse. Samtlige gange, kommunismen fik erobret et område og ”befriet” befolkningen fra kapitalismens åg, er det gået støt og roligt ned af bakke for dette område. Det tog kommunisterne 70 års nedbrydning og stagnation at ødelægge det russiske rige. Dog var dette område, besat af kommunismen, befolket af hvide mennesker, hvis’ trang til frihed aldrig blev underkuet. Kina er i dag kun på papiret kommunistisk, i praksis er det langt mere kapitalistisk end kommunisterne bryder sig om at indrømme. Nordkorea fungerer kun via en hård undertrykkelse af befolkningen; pengene ændrer værdi efter hvad ledelsen finder fordelagtigt med store tab for befolkningen, og det er forbudt for folk at forlade landet, ligesom dette var årsagen til opførelsen af Berlinmuren. Vietnam og Cuba er i dag mere eller mindre forsvundet fra verdenskortet. Landene er stagneret i udvikling, befolkningen flygter væk eller hutler sig formålsløse gennem tilværelsen. Så overalt hvor kommunismen er fremkommet, medfører det et tab for den menneskelige udvikling. Derfor er det også en stor misforståelse af de ikke-kommunister, der trods alt mener at kunne se meget ”godt” i kommunismen; dens mere barmhjertige menneskesyn, dens mere ”retfærdige fordeling af goderne”, dens bestræbelser efter ”indre fred” i mennesker osv. osv. alt dette er kun propaganda, skabt af kommunisterne selv. For hvad kan kommunisterne i grunden andet end at ødelægge hvad andre mennesker har skabt af storslåede ting, for at erstatte dem med deres egne mere primitive samfund præget af stagnation og tilbagegang i menneskets udvikling. Den ”lighed” mellem mennesker, som kommunisterne så smukt fabler om, og som for lokket mange naive unge mennesker over til dem, kan kun fremkomme ved at ødelægge det bedste i mennesket; ved at udrydde de bedste individer og gøre alle til afhængige slaverobotter af staten, der marcherer i takt og siger og tænker dét, som staten dikterer. Driften efter videreudvikling og skabertrangen er derimod det, der resulterer i den sande frihed, nemlig når mennesket har befriet sig fra jordelivets plager som sult og sygdom via teknologisk snilde og opfindsomhed og fører menneskeheden ind i en evigt kontinuert udvikling mod det bedre og storslåede, mod det mere effektive, de højere idealer for civilisation og retfærdighed. Anført, naturligvis, af den hvide race, som har ført menneskeheden så vidt indtil nu, men som i øjeblikket må føre en kamp om sin egen eksistens, truet på livet af dens hovedfjende: Kommunismen.

Referencer:

(1) Kilde:

http://www.scribd.com/doc/32706852/spiegel-special-experiment-kommunismus side 16

(2) Kilde:

Samme som (1) side 94

(3) Kilde:

Samme som (1) side 116

(4) Kilder:

http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/neue-wissenschaften/geheimexperimente-zur-zuechtung-eines-neuen-mens.html;jsessionid=BB4D346134D5B992CBC6E5112DECAD2D

http://en.wikipedia.org/wiki/Humanzee#The_Ivanov_experiments

http://www.youtube.com/watch?v=PmkK7DbuVcw