Medlemsmøde i DNF fredag den 26. september 2014

Afb. 26-9-14Danmarks Nationale Front holdt fredag den 26. september medlemsmøde i Københavnsområdet. På mødet fortalte medlemmer af ledelsesgruppen om organisationens opbygning, om vore politiske hovedsynspunkter, om aktivisme og træning og om forventningerne til de aktive medlemmer. Desuden blev der fortalt om vores forskellige sociale arrangementer, om samarbejdet med udenlandske kammerater, ligesom vores håndtering af pressen blev drøftet. Afslutningsvis fortaltes der om planerne for den nærmeste fremtid og for fremtiden på lidt længere sigt.

Herefter var der åben diskussion hvor alle var velkomne til at komme med forslag, kommentarer og spørgsmål
til organisationens virke og planer. Medlemmerne havde mange gode kommentarer og ideer og mødet blev afviklet med en god og konstruktiv stemning.

Afbrænding af FN’s flygtningedeklaration

Under mødet talte vi blandt andet om hvordan utallige af vores mere eller mindre folkevalgte politikere hævder, at vi ikke kan udvise de utallige såkaldte “flygtninge” fra den 3. verden der hver måned indvaderer vort land, fordi vi “er bundet af de internationale konventioner”.

En af de konventioner som disse politikere henviser til, er FN’s flygtningekonvention. Denne konvention blev oprindeligt vedtaget i 1951 og gjaldt primært folk der var flygtet før 1951, dvs. folk der var flygtet eller var blevet fordrevet i forbindelse med 2. verdenskrig. Danmark tiltrådte konventionen i 1952. Set i lyset af kommunisternes massemord og massedeportationer i Østeuropa gav det god mening at man ville give ophold til nogle folk fra andre europæiske lande der havde held til at flygte fra kommunisternes terrorregime. Dengang havde de ratificerende stater også mulighed for at vælge om de kun ville modtage flygtninge fra Europa eller fra hele verden.

I 1967 skete der så noget meget beklageligt, nemlig at man i FN valgte at tilføje en protokol, der gjorde konventionen gældende også for folk der har forladt deres hjemland efter 1950. I øvrigt valgte Danmark at man ville modtage “flygtninge” fra hele verden.

Dette betyder at Danmark ifølge denne aftale har bl.a. følgende forpligtelser:

“Artikel 21. Bolig.
I det omfang, hvori boligforhold ordnes ved love eller bestemmelser eller er undergivet offentlige myndigheders kontrol, skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, den gunstigst mulige behandling og i alle tilfælde en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der under samme forhold indrømmes udlændige i almindelighed. ”

“Artikel 23. Offentlige understøttelse.
Med hensyn til offentlig hjælp og understøttelse skal de kontraherende stater indrømme flygtninge, der lovligt bor indenfor deres område, samme behandling som deres egne statsborgere. ”

“Artikel 33. Forbud mod udvisning eller afvisning.
1. Ingen kontraherende stat må på nogensomhelst måde udvise eller afvise en flygtning ved grænserne til sådanne områder, hvor hans liv eller frihed ville være truet på grund af hans race, religion, nationalitet, hans tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller hans politiske anskuelser.
2. Nærværende bestemmelse kan dog ikke påberåbes af en flygtning, som med rimelig grund må anses for en fare for det lands sikkerhed, i hvilket han befinder sig, eller som efter en endelig dom for en særlig farlig forbrydelse må betragtes som en fare for samfundet i det pågældende land. “

Sammen med andre internationale aftaler fører denne konvention til at magthaverne i dagens Danmark ikke mener at de kan udvise folk til områder, hvor der er uro, krig og lignende. Dette fører igen til en massiv indvandring til Danmark og til mange andre europæiske lande fra specielt Mellemøsten, som truer med at gøre mange europæiske folk til mindretal i deres egne lande.

Denne udvikling er naturligvis fuldstændig uacceptabel og den skal standses omgående. De nævnte konventioner og aftaler er blevet våben i multikulturalisternes hænder. Våben som de bruger i deres kamp for at decimere de europæiske folk. Det eneste rigtige for Danmark og de øvrige europæiske lande at gøre er, overfor FN at erklære at man ikke længere føler sig bundet af FN’s flygtningekonvention. Tilsvarende erklæringer skal afgives i forhold til alle andre mellemfolkelige aftaler der skader de europæiske folk.

Efter medlemsmødet valgte vi i Danmarks Nationale Front at gøre opmærksom på disse problemer ved at afbrænde flygtningekonventionen, der i så horribel grad skader og truer vort land. Vi takker alle fremmødte medlemmer for deres engagement og for en god aften.

Se også:
FN’s flygtningekonvention
Om flygtningekonventionen
Om tillægsprotokollen fra 1967
Den europæiske menneskerettighedskonvention tillægsprotokol 4