top of page

Katastrofen der har ramt vores fædreland

Danmarks statistik har udgivet deres årlige rapport om indvandre i Danmark, der lakonisk dokumentere katastrofen der har ramt vores fædreland.Her et par udpluk:


”I 2017 var 22 pct. af de levendefødte børn født af mødre, der var indvandrer eller efterkommer. Det er en stigning på 11 procentpoint siden 1997, hvor andelen var 12 pct. Den højeste andel findes i Ishøj kommune, hvor 62 pct. af de levendefødte i 2017 har en mor, der er enten indvandrer eller efterkommer ”


”Blandt personer mellem 23 og 38 år er andelen af indvandrere og efterkommere højest. Blandt disse alderstrin udgør de ca. 20-26 pct. af befolkningen.”


”Blandt personer mellem 23 og 38 år er andelen af indvandrere og efterkommere højest. Blandt disse alderstrin udgør de ca. 20-26 pct. af befolkningen.”

”Ifølge Danmarks Statistiks seneste befolkningsfremskrivning vil antallet af ikkevestlige indvandrere i befolkningen stige med 49 pct. fra 2018 til 2060, så der i 2060 vil være 511.263 ikke-vestlige indvandrere i Danmark mod 343.805 i dag. Den tilsvarende stigningstakt for vestlige indvandrere forventes også at være 50 pct.”


”Mens de ikke-vestlige indvandrere udgør 8 pct. af hele den 16-64-årige befolkning, er deres andel af de 16-64-årige på offentlig forsørgelse 11 pct. Deres overrepræsentation er særligt stor blandt kontanthjælpsmodtagere, hvoraf 19 pct. er ikkevestlige indvandrere.”

”Både blandt mænd og kvinder er det indvandrere fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak, som har de højeste andele med offentlig forsørgelse. For kvindernes vedkommende er syv ud af ti fra Syrien, Somalia, Libanon og Irak på offentlig forsørgelse.”


”Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 397 det højeste kriminalitetsindeks blandt de undersøgte lande, når der er standardiseret for alder. Mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia, Marokko og Syrien har alle indeks, der ligger omkring 300. Den laveste kriminalitet har mandlige indvandrere med oprindelse i Indien, Kina og USA. Deres indeks ligger ca. 60 pct. under gennemsnittet for alle mænd. ”

Mandlige libanesiske efterkommere, hvoraf en del er efterkommere af statsløse palæstinensere, har med 397 det højeste kriminalitetsindeks

”Af de i alt 758 dømte mandlige indvandrere med oprindelse i Somalia er de 290 dømt for overtrædelse af straffeloven. Det svarer til 38 pct. af de dømte. Den tilsvarende andel for mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia er på 52 pct. Det er de største andele blandt de undersøgte lande. Det er også blandt de dømte mænd fra Somalia, at der er den største andel, der har overtrådt særlovene, nemlig henholdsvis 48 pct. og 56 pct. af indvandrerne og efterkommerne.”

Af de i alt 758 dømte mandlige indvandrere med oprindelse i Somalia er de 290 dømt for overtrædelse af straffeloven. Det svarer til 38 pct. af de dømte. Den tilsvarende andel for mandlige efterkommere med oprindelse i Somalia er på 52 pct.

”Selv om der for nogle af herkomstgrupperne sker forholdsvis store fald i kriminalitetsindeksene når der korrigeres for de forskellige baggrundsoplysninger, ændrer det overordnede billede sig ikke: Efterkommere har højere indeks end indvandrere og personer fra ikke-vestlige lande har højere indeks end personer fra vestlige lande, hvilket ikke kan forklares af forskelle i alder, socioøkonomisk status, familiens uddannelsesniveau eller familiens indkomst.”


”Både blandt mænd og kvinder er efterkommere fra ikke-vestlige lande den herkomstgruppe, der har de højeste indeks og derfor også en gruppe, der påkalder sig særlig opmærksomhed. Når alle typer af lovovertrædelser betragtes under ét har mændene et indeks på 245 og kvinderne et indeks på 194, når der er korrigeret for alderssammensætningen. Indekset mindskes til ca. 200 for mændene og ca. 160 for kvinderne, når der korrigeres for familiens uddannelse eller for familiens indkomst.”


”Som også tidligere vist har efterkommere fra Somalia og Libanon de højeste kriminalitetsindeks når der kigges på den samlede kriminalitet – henholdsvis 313 og 397. Når der opdeles på de forskellige typer af kriminalitet er indekset for voldsforbrydelser særlig markant. Det ligger på 771 for efterkommere fra Somalia og på 666 for efterkommere fra Libanon, når der er alene er standardiseret for deres alderssammensætning.”


Statsminister Lars løkke Rasmussen er i dag i Berlingske citeret for at ”Jeg bliver beskyldt for at være landsforædder på nettet.”


Fra DNF skal der lyde, at det ovenstående med al ønskelig tydelighed dokumentere at de politikere, der i årtier har ladet denne katastrofe udspille sig, ER landsforrædere!

Fra DNF skal der lyde, at det ovenstående med al ønskelig tydelighed dokumentere at de politikere, der i årtier har ladet denne katastrofe udspille sig, ER landsforrædere!


Hele rapporten kan læses her:

https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=29445

bottom of page