top of page

Kedelige statistikker

I disse dage hvor der udvises en positiv særbehandling overfor Ukrainske krigsflygtninge, også fra traditionelt indvandringskritiske partier, har venstrefløjen travlt med at pointere at det er "mystisk" at Afrikanere og Mellemøstlige personer ikke skulle blive mødt med den samme positive indstilling. Lad os derfor se på Danmarks Statistiks udgivelse "Indvandrere i Danmark 2021", hvilket skulle give en god ide om hvorfor dette ikke er så mystisk endda.


Beskæftigelse


"Når der korrigeres for alderssammensætningen fremgår det, at mandlige ikke-vestlige indvandrere har et beskæftigelsesindeks på 79. Det betyder, at forskellen mellem indekset for mænd med dansk oprindelse og mandlige ikke-vestlige indvandrere er

21. Dette tal kan tolkes som den procentvise underbeskæftigelse blandt mandlige ikke-vestlige indvandrere. Antallet af beskæftigede mandlige ikke-vestlige indvandrere ligger altså 21 pct. lavere end det ville gøre, hvis de havde haft helt samme beskæftigelsesfrekvenser som mænd med dansk oprindelse på alle alderstrin."


"De kvindelige ikke-vestlige indvandreres beskæftigelsesindeks ligger på 66, når der korrigeres for forskelle i alderssammensætning. De kvindelige ikke-vestlige indvandreres beskæftigelse er derfor 34 pct. lavere end den ville have været, hvis de havde haft samme beskæftigelsesfrekvenser som kvinder med dansk oprindelse. Det er den klart største underbeskæftigelse blandt de fire indvandrergrupper."

Kriminalitet


"Hvis der beregnes et ukorrigeret indeks, dvs. at antallet af dømte i en befolkningsgruppe blot sættes i relation til antallet af personer i den samme befolkningsgruppe, viser det sig fx, at mandlige efterkommere fra ikke-vestlige lande har et kriminalitetsindeks på 337. Det betyder, at denne gruppe har en overhyppighed af kriminalitet på 237 pct. i forhold til hele den mandlige befolkning, hvor indekstallet er sat til 100.


Når der korrigeres for deres alderssammensætning, falder indekset til 249. Det skyldes, at denne gruppe gennemsnitligt er væsentligt yngre end den mandlige befolkning som helhed (se afsnit 1.3) og at yngre personer i højere grad end ældre dømmes for kriminalitet (se figur 6.1 til 6.3). Indeksene falder også for indvandrere fra ikkevestlige lande og for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande. Omvendt stiger indekset for mænd med dansk oprindelse en smule. Tilsvarende billede ses for kvindernes vedkommende."


"For de kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande har der været en betragtelig stigning i kriminalitetsindekset fra 2019-2020. For de kvindelige efterkommere fra vestlige lande har indekset gået op og ned i perioden. For de resterende grupper har

indeksene derimod været nogenlunde stabile."
Måske det ikke er så underligt igen, nu det tydeligt fremgår at ikke vestlige indvandre er særdeles overrepræsenterede i alle de kedelige statistikker, og særdeles underrepræsenterede i alle de postitive statistikker, at ikke-vestlige indvandre ikke er så populære at det gør noget.


Og her har vi så ikke engang taget hul på den byld der omhandler socialkontrol, religiøs fanatisme og hvordan hele boligområder langsomt omdannes til filialer af Afrika og Mellemøsten.


Rapporten kan downloades via nedenstående link:bottom of page